+48 501 355 110 kancelaria@bezak.pl
Zaznacz stronę

Waloryzacja kontraktów budowlanych – zmiana podejścia

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

Jak już wielokrotnie podkreślałem, realizacja inwestycji infrastrukturalnych powoduje konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych. Poważny problem powstaje w przypadku realizowania przez wykonawców, przede wszystkim w formule „projektuj i buduj”, kontraktów długoterminowych, gdzie wzrost cen materiałów, a dodatkowo deficyt siły roboczej, wymuszają jeszcze większe zaangażowanie finansowe, niż przewidywano w złożonej ofercie.

Powszechną praktyką było wykreślanie zapisów Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszących się do korekty ceny z uwagi na zmianę kosztu. Tym samym, dotychczasowa linia orzecznicza, powołując się na swobodę umów, sposób kształtowania stosunków umownych, wyłączała w zasadzie możliwość ustawowej waloryzacji wynagrodzenia. Powyższe skutkowało tym, iż mimo powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 3571 KC, art. 3581 § 3 KC oraz art. 632 § 1 KC, trudno było wyegzekwować zmianę kontraktu w zakresie ceny z uwagi na wzrost kosztów realizacji.

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Korzystną zmianę możemy zaobserwować w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2017 roku, sygn. akt VI ACa 1462/13, w którym przyjęto, że wykreślanie zapisów Warunków Kontraktowych FIDIC odnoszących się do korekty ceny z uwagi na zmianę kosztu, nie wyklucza jednak sądowej modyfikacji postanowień umowy na podstawie przepisów prawa materialnego. Sąd przyjął na gruncie analizowanej sprawy, iż sytuacja na rynku sprzedaży asfaltu w okresie poprzedzającym zawarcie umowy była stabilna – wzrost cen był miarowy (od około 2 % do około 5 % rocznie co do każdego z istotnych w tej sprawie rodzajów asfaltu), a przez to przewidywalny. Tym samym, Sąd wskazał, że nie można przypisać powodowi zaniedbań przy konstruowaniu oferty, skutkujących oddaleniem powództwa. Sąd doszedł do przekonania, że powód nie miał podstaw do przewidywania wzrostu tych cen oraz jego ekonomicznych konsekwencji w postaci wzrostu kosztów wykonania umowy, poważnie przewyższających planowany zysk.

Dużą nadzieją napawają także doniesienia w zakresie waloryzacji płynące z Ministerstwa Infrastruktury, które proponuje waloryzację kontraktów infrastrukturalnych, w tym drogowych i kolejowych. Resort wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA proponują comiesięczną waloryzację przyszłych umów budowlanych do wysokości 5 % ich wartości.

Albert Bezak

Albert Bezak

Adwokat

Przeczytaj również

Ryczałt to nie wszystko

Każdy z wykonawców robót budowlanych, w trakcie negocjacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, zapewne spotkał się z zarzutami ze strony zamawiającego, że jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w...

Kara za opóźnienie – nie zawsze bez winy

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Bardzo często strony zawierając różnego rodzaju umowy, podejmują negocjacje 
w zakresie zapisów dotyczących kar umownych, a zwłaszcza w kontekście, czy należą się one za zwłokę, czy za opóźnienie, mając na uwadze, że zwłoka to kwalifikowane...

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Waloryzacja kontraktów budowlanych W procesie inwestycyjno – budowlanym opartym o Warunki Kontraktowe FIDIC znaczenie ma cały wachlarz czynników. Jednym z nich jest konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych, powodujących ryzyko, nie tylko po stronie...

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Druga edycja Warunków Kontraktowych FIDIC W grudniu 2017 roku na konferencji FIDIC zaprezentowano drugą edycję Warunków Kontraktowych FIDIC. Warunki te nie są jeszcze przetłumaczone na język polski, a zatem wejście ich na rynek polski jest...

Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDIC

Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDICWarunki Kontraktowe FIDICRealizacja inwestycji infrastrukturalnej jest z natury przedsięwzięciem skomplikowanym pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym, angażującym znaczące środki finansowe oraz wymagającym...

Przedstaw mi swoją sprawę