Kancelaria Adwokacka

Albert Bezak

Oferta

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

 • obsługa prawna związaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, w tym przygotowywanie opinii i analiz prawnych, opiniowanie i zatwierdzanie projektów umów z kontrahentami;
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami, związanej z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa;
 • udział w negocjacjach;
 • doradztwo w sprawach pracowniczych;
 • zastępstwo przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej, sporządzanie pozwów i wszelkich pism procesowych w toku postępowania.

Obsługa klientów indywidualnych

 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego;
 • przygotowywanie pism, wniosków i opinii prawnych;
 • przygotowywanie pozwów, pomoc w wyegzekwowaniu należności;
 • przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosków o ściganie;
 • pomoc tymczasowo aresztowanym;
 • zastępstwo w postępowaniu karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, jako obrońca albo pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • zastępstwo sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Sprawy cywilne, karne i administracyjne oraz inne – zastępstwo procesowe

 • analiza materiału dowodowego oraz jego gromadzenie;
 • ocenę indywidualnej sytuacji procesowej;
 • ocenę ryzyka związanego z postępowaniem procesowym;
 • negocjacje z przeciwnikiem procesowym i dążenie do ugodowego zakończenia sporu;
 • zastępstwo przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym i apelacyjnym), przed Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami pracy oraz przed Urzędem Patentowym i Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradztwo w sytuacjach problemowych

Z sukcesem wspiera przedsiebiorców

Ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe

Obsługa inwestycji budowlanych

 • obsługa prawna inwestycji budowlanych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
  w tym drogowego, kolejowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego
  i przemysłowego, w tym inwestycji opartych na bazie FIDIC;
 • weryfikacja i opiniowanie umów, przygotowanie umów o generalne wykonawstwo, z podwykonawcami, dostawcami towarów i usług oraz innymi podmiotami;
 • uczestnictwo w negocjacjach w zakresie umów, aneksów i wszelakich roszczeń;
 • obsługa od strony formalno-prawnej korespondencji w ramach kontraktów budowlanych, w tym związaną z procedurą roszczeń (zwłaszcza w zakresie procedury FIDIC);
 • zastępstwo procesowego, obejmujące w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu robót dodatkowych, kosztów realizacji kontraktu w wydłużonym czasie, a także powództwa o ustalenie nieistnienia niezasadnie naliczanych kar umownych.

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie zamówień publicznych

 • pomoc prawna w trakcie procedury przetargowej;

 • wymiana korespondencji związanej z wyjaśnieniem treści składanych ofert,
  w tym w zakresie rażąco niskiej ceny, czy też zgodności treści oferty z SIWZ

 • doradztwo i obsługa w zakresie środków ochrony prawnej przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych a także w zakresie przystąpień do postępowania;

 • zastępstwo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed Sądami na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej