Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, z ang. GDPR).

Szanując prywatność każdego z Państwa, Kancelaria Adwokacka Albert Bezak dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzane przez nią dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.Dążąc do osiągnięcia powyższego, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityki Ochrony Prywatności Kancelarii Adwokackiej Albert Bezak z siedzibą w Katowicach.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kancelaria.bezak.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych – Kancelarię Adwokacką Albert Bezak z siedzibą w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 11, 40-615 Katowice, NIP 954 243 34 21 (dalej: Administrator).

1. Podstawowe pojęcia:

a) dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;
b) Administrator Danych Osobowych – Kancelaria Adwokacka Albert Bezak z siedzibą w Katowicach, ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 11, 40-615 Katowice, NIP 954 243 34 21;
c) przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie,
w szczególności operacje wykonywane w systemach informatycznych;
d) naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
e) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora;
f) Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi prawne.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne. Brak podania danych osobowych określonych przez Administratora jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z zapytania za pośrednictwem strony internetowej Administratora. Administrator, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych.

3. Dane osobowe przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Po tym okresie dane osobowe zostają zniszczone lub permanentnie pozbawione możliwości identyfikacji danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

4. Użytkownikom strony internetowej Administratora przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich udostępnionych danych, dokonywania zmian, uzupełnień, sprostowań i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem;
• żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;
• sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
• żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.

2. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Administratora danych, które go dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
3. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kancelaria@bezak.pl.

Zakres i sposób przetwarzania danych

1. Gromadzone przez Administratora dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

• świadczenia usług prawnych, administrowania nimi i informowania o nich przez Administratora;
• szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Administratora;
• szacowania zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia u Administratora;
• dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników;
• promocyjnych i handlowych Administratora.
• zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Administratora;
• zapewnienia zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora w tym zakresie;
• innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym Administratora (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
3. Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Administratora.
4. W czasie przeglądania strony internetowej www.kancelaria.bezak.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie, powierzanie przetwarzania i zabezpieczenie danych osobowych

  1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Na podstawie zawartych umów, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Administrator wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych w imieniu Administratora danych osobowych.
  3. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
  4. Administrator zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
  5. Dostęp do danych osobowych posiada: Administrator, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Pliki „cookies” i oprogramowanie analizujące

1. Administrator, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki „cookies”, podczas przeglądania strony internetowej www.kancelaria.bezak.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
2. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich przekazywania.
3. Pliki „cookies” są używane przez Administratora w celu przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o preferencjach Użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nieakceptowanie plików „cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.
5. Korzystanie ze strony internetowej www.kancelaria.bezak.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
6. W celu monitorowania strony internetowej www.kancelaria.bezak.pl Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics.
7. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.kancelaria.bezak.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności.

Zmiany polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.kancelaria.bezak.pl.
2. Informacja o zmianie zostanie przekazana Użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.kancelaria.bezak.pl

Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.