Wykonanie robót nie pozbawia wykonawcy prawa do waloryzacji wynagrodzenia.

Coraz częściej zdarza się, że wykonawcy robót budowlanych pozostają zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji robót, na drodze sądowej.

Czy powództwo takie może zostać wytoczone po wykonaniu robót budowlanych, skoro ingerencja sądu w treść umowy o roboty budowlane w sposób prowadzący do modyfikacji wynagrodzenia, może mieć miejsce dopóty, dopóki stosunek zobowiązaniowy ten trwa – nie wygaśnie?

A zatem, czy wykonanie robót budowlanych powoduje wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego? Otóż, nie! Tym samym, wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet po wykonaniu robót budowlanych.

Odróżnić należy spełnienie świadczenia od spełnienia zobowiązania. Skutkiem spełnienia świadczenia jest natomiast tylko umorzenie wierzytelności i wygaśnięcie odpowiadającego jej długu oraz zwykle tylko zmiana treści stosunku zobowiązaniowego. Skutkiem wykonania zobowiązania jest wygaśnięcie całego stosunku zobowiązaniowego.

W ślad za orzecznictwem, podkreślić należy, że wykonanie robót budowlanych i zapłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, przy stanowisku wykonawcy, że zapłatę tę uważa za świadczenie częściowe lub nie uważa za świadczenie całkowite, czyniące zadość jego uzasadnionemu interesowi, może być traktowana jako spełnienie świadczenia, niepowodujące wygaśnięcia zobowiązania.

Jak wynika z powyższego, nie można wykluczać przy waloryzacji na drodze sądowej, już wykonanych robót. Powyższe pozostaje w zgodzie z zasadą ekwiwalentności. Przypomnieć należy, że w przypadku umów wzajemnych strony zobowiązują się wykonać umowę, w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Zatem strony, zawierając umowę wzajemną, w tym umowę o roboty budowlane, wyznaczają wiążący je standard ekwiwalentności świadczeń. Tym samym, jeżeli wykonawca poniósł dodatkowe koszty wykonania umowy z przyczyn od siebie niezależnych, koszty te powinny zostać mu zwrócone, biorąc również pod uwagę powoływaną powyżej zasadę.

Albert Bezak

Albert Bezak

Adwokat

Przeczytaj również

Dodatkowy argument w batalii o waloryzację umów o roboty budowlane.

Z dniem 10 listopada 2022 roku wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza możliwość zmiany umowy w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów...

Czy specustawa waloryzacyjna rozwiąże problemy wykonawców?

Kierowane w związku z pandemią oraz wojną w Ukrainie żądania wykonawców o podwyższenie wynagrodzenia, a także o wprowadzenie do umów klauzuli waloryzacyjnej (w przypadku umów, w których brak jest klauzuli waloryzacyjnej), czy też do zmiany zawartej już w umowach...

Ryczałt to nie wszystko

Każdy z wykonawców robót budowlanych, w trakcie negocjacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, zapewne spotkał się z zarzutami ze strony zamawiającego, że jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w...

Kara za opóźnienie – nie zawsze bez winy

Bardzo często strony zawierając różnego rodzaju umowy, podejmują negocjacje 
w zakresie zapisów dotyczących kar umownych, a zwłaszcza w kontekście, czy należą się one za zwłokę, czy za opóźnienie, mając na uwadze, że zwłoka to kwalifikowane opóźnienie zawinione...