+48 501 355 110 kancelaria@bezak.pl
Zaznacz stronę

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Bardzo często strony zawierając różnego rodzaju umowy, podejmują negocjacje 
w zakresie zapisów dotyczących kar umownych, a zwłaszcza w kontekście, czy należą się one za zwłokę, czy za opóźnienie, mając na uwadze, że zwłoka to kwalifikowane opóźnienie zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługiwał się, 
a opóźnienie to opóźnienie proste polegające na niespełnieniu świadczenia 
w oznaczonym terminie.

Niemniej jednak dla oceny ryzyka związanego z zapisami umownymi dotyczącymi kary umownej za opóźnienie, na uwadze należy mieć nie tylko treść art. 484 KC, który stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, ale przede wszystkim treść art. 471 KC, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Z analizy powyższych zapisów, wynika iż zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o jakiej mowa w art. 483 § 1 KC, pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 KC). Z tego też względu, w orzecznictwie wyraża się stanowisko, że przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 2018 r. V AGa 90/18, a także Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. VII AGa 100/18).

A zatem, wierzyciel dochodzący zapłaty kary umownej, obowiązany jest do wykazania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będącego podstawą naliczenia kary umownej, zaś dłużnik może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej poprzez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Powyższe wskazuje, iż odpowiedzialność z tytułu zastrzeżenia kary umownej, odbywa się na zasadzie winy, która w przypadku kary za opóźnienie jest domniemywana, natomiast nie wyklucza to faktu, że dłużnik domniemanie to może jednak obalić.

Albert Bezak

Albert Bezak

Adwokat

Przeczytaj również

Ryczałt to nie wszystko

Każdy z wykonawców robót budowlanych, w trakcie negocjacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, zapewne spotkał się z zarzutami ze strony zamawiającego, że jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w...

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Waloryzacja kontraktów budowlanych W procesie inwestycyjno – budowlanym opartym o Warunki Kontraktowe FIDIC znaczenie ma cały wachlarz czynników. Jednym z nich jest konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych, powodujących ryzyko, nie tylko po stronie...

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Druga edycja Warunków Kontraktowych FIDIC W grudniu 2017 roku na konferencji FIDIC zaprezentowano drugą edycję Warunków Kontraktowych FIDIC. Warunki te nie są jeszcze przetłumaczone na język polski, a zatem wejście ich na rynek polski jest...

Waloryzacja kontraktów budowlanych – zmiana podejścia

Waloryzacja kontraktów budowlanych – zmiana podejścia Realizacja inwestycji infrastrukturalnychJak już wielokrotnie podkreślałem, realizacja inwestycji infrastrukturalnych powoduje konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych. Poważny problem powstaje w...

Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDIC

Podstawa roszczeń w sporze opartym na warunkach FIDICWarunki Kontraktowe FIDICRealizacja inwestycji infrastrukturalnej jest z natury przedsięwzięciem skomplikowanym pod względem zarówno technicznym, jak i prawnym, angażującym znaczące środki finansowe oraz wymagającym...

Przedstaw mi swoją sprawę