+48 501 355 110 kancelaria@bezak.pl
Zaznacz stronę

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Bardzo często strony zawierając różnego rodzaju umowy, podejmują negocjacje 
w zakresie zapisów dotyczących kar umownych, a zwłaszcza w kontekście, czy należą się one za zwłokę, czy za opóźnienie, mając na uwadze, że zwłoka to kwalifikowane opóźnienie zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługiwał się, 
a opóźnienie to opóźnienie proste polegające na niespełnieniu świadczenia 
w oznaczonym terminie.

Niemniej jednak dla oceny ryzyka związanego z zapisami umownymi dotyczącymi kary umownej za opóźnienie, na uwadze należy mieć nie tylko treść art. 484 KC, który stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody, ale przede wszystkim treść art. 471 KC, zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Z analizy powyższych zapisów, wynika iż zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o jakiej mowa w art. 483 § 1 KC, pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 KC). Z tego też względu, w orzecznictwie wyraża się stanowisko, że przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej określane są przez pryzmat ogólnych przesłanek kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 maja 2018 r. V AGa 90/18, a także Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. VII AGa 100/18).

A zatem, wierzyciel dochodzący zapłaty kary umownej, obowiązany jest do wykazania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będącego podstawą naliczenia kary umownej, zaś dłużnik może zwolnić się z obowiązku zapłaty kary umownej poprzez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Powyższe wskazuje, iż odpowiedzialność z tytułu zastrzeżenia kary umownej, odbywa się na zasadzie winy, która w przypadku kary za opóźnienie jest domniemywana, natomiast nie wyklucza to faktu, że dłużnik domniemanie to może jednak obalić.

Albert Bezak

Albert Bezak

Adwokat

Przeczytaj również

Czy specustawa waloryzacyjna rozwiąże problemy wykonawców?

Kierowane w związku z pandemią oraz wojną w Ukrainie żądania wykonawców o podwyższenie wynagrodzenia, a także o wprowadzenie do umów klauzuli waloryzacyjnej (w przypadku umów, w których brak jest klauzuli waloryzacyjnej), czy też do zmiany zawartej już w umowach...

Ryczałt to nie wszystko

Każdy z wykonawców robót budowlanych, w trakcie negocjacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, zapewne spotkał się z zarzutami ze strony zamawiającego, że jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w...

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Waloryzacja kontraktów budowlanych W procesie inwestycyjno – budowlanym opartym o Warunki Kontraktowe FIDIC znaczenie ma cały wachlarz czynników. Jednym z nich jest konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych, powodujących ryzyko, nie tylko po stronie...

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Druga edycja Warunków Kontraktowych FIDIC W grudniu 2017 roku na konferencji FIDIC zaprezentowano drugą edycję Warunków Kontraktowych FIDIC. Warunki te nie są jeszcze przetłumaczone na język polski, a zatem wejście ich na rynek polski jest...

Przedstaw mi swoją sprawę