+48 501 355 110 kancelaria@bezak.pl
Zaznacz stronę
Podwyższenie wynagrodzenia na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a procedura zgłaszania roszczeń wg FIDIC

Wykonawcy, nie dajcie się zwieść Zamawiającym, którzy próbują bronić się przed roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia w oparciu o art. 632 § 2 KC lub 3571 KC, tj. na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, twierdząc, że nie została dochowana przez Wykonawcę procedura zgłaszania roszczeń w oparciu w Subklauzulę 20.1 Warunków FIDIC.

Subklauzula 20.1 („Roszczenia Wykonawcy”) przewiduje, że: „Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub jakiejkolwiek dodatkowej płatności, według jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność powodujące roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był się dowiedzieć, o tym wydarzeniu lub okoliczności.

Subklauzula 20.1 dotyczy roszczeń według jakiejkolwiek klauzuli zawartej w Kontrakcie lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, niemniej jednak wszelkie te roszczenia dotyczą Czasu na Ukończenie i/lub jakiejkolwiek dodatkowej płatności, która może zostać przyznana wyłącznie przez Zamawiającego, np. w drodze zawarcia aneksu.

Żądanie wynikające z treści art. 632 § 2 KC lub 3571 KC, przysługujące osobie dotkniętej skutkami zmiany okoliczności, ma charakter żądania procesowego. Nie jest ono kierowane do oznaczonej osoby, lecz do organu, jakim jest Sąd. Przepisy te nie stwarzają bowiem możliwości żądania od drugiej strony, w tym przypadku od Zamawiającego, zachowania się w określony sposób.

Nie jest to także prawo kształtujące, skoro zainteresowana strona w drodze jednostronnego oświadczenia woli również nie może ukształtować stosunku prawnego. Jak wskazuje się w doktrynie, żądanie z treści art. 632 § 2 KC lub 3571 KC to normatywna postać prawa podmiotowego, które może być zrealizowane jedynie w drodze konstytutywnego rozstrzygnięcia Sądu.

Nie może zatem być mowy o stosowaniu Subklauzuli 20.1, która dotyczy roszczeń kierowanych jedynie do Zamawiającego.

Tym samym, jeżeli Wykonawca nie składał, zarówno powiadomienia o roszczeniu, jak i samych roszczeń, w oparciu o procedurę przewidzianą w Subklauzuli 20.1, nie jest pozbawiony żądania podwyższenia wynagrodzenia w oparciu o treści art. 632 § 2 KC lub 3571 KC.

Albert Bezak

Albert Bezak

Adwokat

Przeczytaj również

Czy specustawa waloryzacyjna rozwiąże problemy wykonawców?

Kierowane w związku z pandemią oraz wojną w Ukrainie żądania wykonawców o podwyższenie wynagrodzenia, a także o wprowadzenie do umów klauzuli waloryzacyjnej (w przypadku umów, w których brak jest klauzuli waloryzacyjnej), czy też do zmiany zawartej już w umowach...

Ryczałt to nie wszystko

Każdy z wykonawców robót budowlanych, w trakcie negocjacji dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, zapewne spotkał się z zarzutami ze strony zamawiającego, że jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w...

Kara za opóźnienie – nie zawsze bez winy

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Bardzo często strony zawierając różnego rodzaju umowy, podejmują negocjacje 
w zakresie zapisów dotyczących kar umownych, a zwłaszcza w kontekście, czy należą się one za zwłokę, czy za opóźnienie, mając na uwadze, że zwłoka to kwalifikowane...

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Waloryzacja kontraktów budowlanych W procesie inwestycyjno – budowlanym opartym o Warunki Kontraktowe FIDIC znaczenie ma cały wachlarz czynników. Jednym z nich jest konieczność zaangażowania znaczących środków finansowych, powodujących ryzyko, nie tylko po stronie...

Zmiana FIDIC – edycja 2017

Zmiana FIDIC – edycja 2017 Druga edycja Warunków Kontraktowych FIDIC W grudniu 2017 roku na konferencji FIDIC zaprezentowano drugą edycję Warunków Kontraktowych FIDIC. Warunki te nie są jeszcze przetłumaczone na język polski, a zatem wejście ich na rynek polski jest...

Przedstaw mi swoją sprawę